Nyheter


VBA har av Trelleborgs Kommun tilldelats ett projekt

Entreprenaden innebär förstärkning av befintliga kajkanter i Skåre hamn.

De aktuella kajkanterna är rostangripen stålspont varför denna måste åtgärdas.

Projektet är en totalentreprenad och anbudssumman är 7,8 MKr.  

Arbetena ska vara klara i December 2017.

image001


VBA har av Svedala Kommun tilldelats ett projekt

Projektet innebär anläggande av ett nytt fördröjningsmagasin för dagvatten.

Entreprenaden innehåller schakt-, fyll-, VA- och planteringsarbeten.

Projektet är en utförandeentreprenad och anbudssumman är 2,7 MKr.  

Arbetena påbörjas i vinter och ska vara klara i Maj 2017.

image002


VBA har av Malmö stad tilldelats ett projekt

Projektet är en ytterligare exploatering av Elinegårdsområdet öster om kalkbrottet med

Annetorpsvägen i norr och Gottorpsvägen i söder. Entreprenaden omfattar byggator, VA och belysning.

En ny cirkulationsplats i anslutning till Annetorpsvägen i norr samt en befintlig bro över järnvägen

i söder ska färdigställas.GC-vägar ska anläggas utmed Annetorpsvägen. VA-arbetena är omfattande och

innehåller bl.a.större dagvattenledningar i plastmaterial med upp till dimension 1400.

Projektet leder också till en ny förbindelse söderut med utfart på Gottorpsvägen.

Projektet är en utförandeentreprenad och anbudssumman är 29 MKr.

Arbetena påbörjas i vinter och ska vara klara i november 2017.

image012-edit


 Revhusbassängen Ystad

VBA har av Ystad Hamn tilldelats ett projekt

Entreprenaden syftar till att öka kapaciteten till färjelägena med större uppmarschområde
för bilar. Som ett led i detta planeras inre hamnbassängen i Revhusbassängen att fyllas igen.
Den flytande rampen som idag ligger i hamnbassängen skall tas bort. Del av spontkajen
förlängs till Revhuskajen, och en fast ramp av armerad betong byggs, så ett nytt färjeläge
med Ro-Ro ramp fås.
Projektet är en Totalentreprenad och anbudssumman är 8,8 MKr.
Arbetena påbörjas under i augusti 2016 och ska vara klara i december 2016.

Revhusbassängen Svedala