Referensprojekt

Ombyggnad Annetorpsvägen

Annetorpsvägen i Limhamn, Malmö byggdes om till stadsgata genom avsmalning av körbanorna och sättning av kantstöd på båda sidorna gatan. För att höja trafiksäkerheten och framkomligheten anlades en cirkulationsplats  och nya övergångsställen med trafiksignaler. En ny gångbana byggdes längs hela södra sidan av Annetorpsvägen och hela området fick ny belysning och plantering.  Arbetena startade  våren 2016 och färdigställs sommaren 2016.

Väg 21
Mellan Vinslöv och Önnestad har vi byggt om väg 21 till en mötesfri landsväg med mitträcke. Den aktuella sträckan var 7,5km lång och omfattade ombyggnad av två större plankorsningar, ca 9km ny lokal- och gc- väg och utförande av två nya gc-portar med tillhörande fördröjningsmagasin och pumpstationer. Projektet utfördes åt Trafikverket som en utförandeentreprenad med totalentreprenadsansvar på gc-portarna och färdigställdes hösten 2015.

5

2S5D2326
FSI- Skola och Idrott Etapp 1
FSI- Skola och idrott Etapp 1 utfördes som totalentreprenad åt Svedala kommun. Projektet var en utbyggnad av Aggarpsvallen strax utanför Svedala centrum. Projektet omfattade grovterrassering och iordningställande av byggbar mark som uppfyllde ställda krav på packningsgrad för skola och sporthall samt utbyggnad av allmän platsmark omfattande gator, gång- och cykelvägar, belysning, bredband, el-kanalisation, tele, VA, dagvattendammar, park, bullervall etc. enligt detaljplan och förfrågningsunderlag. VBA utförde samtliga mark- och anläggningsarbeten inkl. va och övriga lednings-arbeten. I totalentreprenaden ingick all projektering som erfordrades för att genomföra entreprenadarbetena. VBA hade samordningsansvaret för övriga sidoentreprenörer inom arbetsområdet, såsom E.ON, Skanova, etc. Projektets första etapp slutfördes hösten 2016
Åkerbruket
Åkerbruket är ett nytt exploateringsområde för bostadshus och en fortsättning av Svedala tätorts utbyggnad söderut. Projektet utförs som en totalentreprenad åt Svedala kommun och kommer att färdigställas våren 2016. Arbetena omfattar terrassering av byggbar kvartersmark och utbyggnad av allmän platsmark ink. belysning, bredband, el-kanalisation, tele, VA, dagvattendamm, park, lekplats, torg och bullervall. På området stod två fastigheter som har rivits med tillhörande saneringsarbeten.
STS, oljehamnen Malmö
Scandinavian Tank Storage i Malmö oljehamn kompletterade sin anläggning med betongbarriärer runt cisternerna för hindra spridning vid eventuellt läckage. I samband med kompletteringarna anlades även ny dagvattenhantering med tillhörande pumpstationer. Projektet utfördes som en utförandeentreprenad och färdigställdes sommaren 2015.
Nu under vinter 2015 fortsätter vi att arbete åt Skandinavien Tank Storage med ytterligare två projekt där vi vallar in cisterner och lägger om dagvatten.
_27A4753-Redigera
11
Älvkajen
Längs östra och västra Älvgatan i centrala Malmö har vi renoverat kajer mot kanalen. Vi har satt ny bakåtförankrad spont, gjutit ny kaj och monterat ny kajutrustning för båt. Arbetet utfördes som totalentreprenad för Malmö stad och färdigställdes hösten 2015.