Byggherre: Svedala kommun
Entreprenadsumma: 16 Mkr
Utförandetid: 2016-2018
Godkänd slutbesiktning: 2018-08-20

 

Projektbeskrivning

FSI- Skola och idrott Etapp 1 utfördes som totalentreprenad. Projektet var en utbyggnad av Aggarpsvallen strax utanför Svedala centrum.

Projektet omfattade grovterrassering och iordningställande av byggbar mark som uppfyllde ställda krav på packningsgrad för skola och sporthall samt utbyggnad av allmän platsmark omfattande gator, gång- och cykelvägar, belysning, bredband, el-kanalisation, tele, VA, dagvattendammar, park, bullervall etc. enligt detaljplan och förfrågningsunderlag. 

VBA utförde samtliga mark- och anläggningsarbeten inkl. va och övriga lednings-arbeten. I totalentreprenaden ingick all projektering som erfordrades för att genomföra entreprenadarbetena. VBA hade samordningsansvaret för övriga sidoentreprenörer inom arbetsområdet, såsom E.ON, Skanova, etc.

 

Projektdata i urval

 

Projektering

Schakt

Uppbyggnad

Matjordsavtagning

Gata

Dagvattendamm

VA

Beläggning

Ledningsarbeten

Belysning

Plantering