Byggherre: Svedala kommun
Entreprenadsumma: 24,6 Mkr
Utförandetid: 2017-09 – 2018-10
Godkänd slutbesiktning: 2018-10-31

 

Projektbeskrivning

Åkerbruket var ett nytt exploateringsområde för bostadsbebyggelse och en fortsättning av Svedala tätorts utbyggnad söderut.
En lada med tillhörande skjul revs och marken därunder sanerades. Arbetena omfattade terrassering av byggbar kvartersmark och utbyggnad av allmän platsmark inkl. gator, belysning, VA, park och lekplats.

Projektet var en totalentreprenad och VBA tog fram bygghandlingar för utförandet.

 

Projektdata i urval

Belysningstolpar: 90st
Beläggning till lokalgata ca. 6400m2
Beläggning till gångbana ca. 600m2
Beläggning till GC-bana ca. 1800m2
Smågatsten: 200m2
Kantsten 300m
Marksten ”Markant” 1100m2
Gräsarmering 610m2
DNB 16st
SNB 11st
Träd ca. 214st
Buskar ca. 3600st
Häck ca. 870st
Perenner ca. 3700st
Lökar ca. 10000st
Grässådd ca. 25100m2