Våra tjänster

Väg

Infrastruktur, gatubyggnation, cykel- och gångbanor, trafikanordning

Bro

Broar, stödmurar, konstbyggnader, kaj och hamnkonstruktioner, undervattensgjutningar..

Anläggning

Ledningsarbeten, exploateringsområden, schakter, grundläggning, finplanering, parkanläggning, lekplatser..

VBA utför stora som små entreprenader, från utförandeentreprenader till totalentreprenader. Vi erbjuder en bred yrkeskompetens och yrkesskicklighet inom väg, bro och anläggning.