Avslutade projekt

ett urval av VBA:s genomförda projekt 

Elinegård etapp 2 – byggator

Elinegård etapp 2 – byggator

Entreprenaden omfattar:
– Terrassering av gata och allmän platsmark.
– Vatten- (ca 750 m), spillvatten- (ca 600 m) och dagvattenledningar, (ca 800 m).
– Dagvattenbrunnar totalt 35

läs mer
Långa Bryggan Bjärred

Långa Bryggan Bjärred

Projektet är en totalentreprenad åt Lomma kommun och avser nybyggnad av brygga med badplattform samt rivning av befintlig brygga. Befintlig brygga och även den nya bryggan ska ansluta till befintligt kallbadhus och restaurang. Ny brygga görs kraftigare och högre än den befintliga för att möta framtida klimatförändringar samt bli mer tillgänglig för besökare. Arbetet ska utföras samtidigt som tillgängligheten inte begränsas för bad- och restauranggäster under sommarsäsongen.

läs mer
Sandupplag, Vombverket

Sandupplag, Vombverket

Vombverket är en av Sydvattens produktionsanläggningar för dricksvatten. Projektet avser markarbeten samt förläggning av ledningar i mark. Arbetena utförs som totalentreprenad.

läs mer
Poppeludden

Poppeludden

Entreprenaden omfattar en upprustning av den befintliga Poppeludden i Pildammsparken i Malmö. Upprustningen tar utgångspunkt i platsens befintliga kvaliteter i form av siktstråk, karaktärsfulla träd och rumslighet. Befintliga pelarpopplar tas ner och ersätts med nya men med ett färre antal och glesare avstånd. Till platsen adderas även ny vegetation, trädäck, anlagda gångstråk i stenmjöl och naturstenshällar och sittplatser av olika slag samt ny belysning.

läs mer
Surbrunnsvägen, Ystad

Surbrunnsvägen, Ystad

Projektet är en anläggningsentreprenad avseende ombyggnad av ca 550 m av Surbrunnsgatan som ligger centralt i Ystad. Arbetena omfattar främst ombyggnad av gata, plantering av träd, anläggande av cykelbanor och inkluderar även arbeten med spill- och dagvatten och flytt av fjärrvärme.

läs mer
Exploateringsområde Hjärup NO3

Exploateringsområde Hjärup NO3

Entreprenaden avser nyanläggning av mark, VA-anläggningar, belysning, park, lekplats och gator för nytt exploateringsområde i Hjärup, Staffanstorps kommun. Projektet är en utförandeentreprenad och första delen skall vara klar under våren 2021.

läs mer
Stödkonstruktion Annetorpsvägen, Malmö

Stödkonstruktion Annetorpsvägen, Malmö

VBA uppför på uppdrag av Malmö Stad en 269 meter lång stödkonstruktion i betong på norra sidan av Annetorpsvägen. Projektet är en totalentreprenad och arbetet ska vara klart hösten 2021

läs mer
Kajförstärkning Skåre hamn

Kajförstärkning Skåre hamn

Arbetet bestod av förstärkning av befintliga kajkanter i Skåre hamn, Trelleborgs kommun. Aktuella avsnitt var spontade med stålspont som var rostangripen och i behov av åtgärder.

läs mer
Bantorget, Lunds centrum

Bantorget, Lunds centrum

Entreprenaden avsåg ombyggnation av Klostergatan till upphöjd kör- och gångbana, ombyggnad av anslutande gata framför Grand hotell samt sträckan Nygatans förlängning. Torgytan byggdes om med nytt kommunikationsstråk, ny fontän, nytt beläggningsmaterial samt nya platser för uteservering.

läs mer
Åkerbruket, etapp 2

Åkerbruket, etapp 2

Åkerbruket var ett nytt exploateringsområde för bostadsbebyggelse och en fortsättning av Svedala tätorts utbyggnad söderut.
En lada med tillhörande skjul revs och marken därunder sanerades. Arbetena omfattade terrassering av byggbar kvartersmark och utbyggnad av allmän platsmark inkl. gator, belysning, VA, park och lekplats.

läs mer
GC-väg Stockamöllan – Hasslebro

GC-väg Stockamöllan – Hasslebro

Projektet omfattade utförande av GC-väg Stockamöllan – Hasslebro parallellt med väg 13 och 113 i Eslövs kommun, Skåne län. I objektet ingick även arbeten som senare skulle ägas av VA Syd. Projektet var en utförandeentreprenad.

läs mer
Kv. Tyfonen Malmö

Kv. Tyfonen Malmö

Projektet omfattade färdigställande av mark- och gatuytor kring kvarteret Tyfonen i Malmö. Arbetet bestod av betongkonstruktioner, bronsutsmyckning, belysning, körbanor, gång- cykelbana, trafiksignaler, utrustning, kantsten, plattytor, asfalt, varav en yta röd beläggning

läs mer
GC- port Osby

GC- port Osby

Entreprenaden omfattade byggnation av en ny GC-port under riksväg 15 i Osby i höjd med Hallarydsvägen. Bron platsbyggdes som en plattrambro i betong. Porten anslöts till befintligt GC-nät med ca 500 m ny GC-bana med tillhörande ny belysning.

läs mer
Erosionsskydd kustdammar Lomma

Erosionsskydd kustdammar Lomma

Projektet avser byggnation av fasta erosionsskydd i form av vallar av natursten och krossmaterial för att säkerställa vattennivåerna i Kustdammarna i Lomma kommun. Objektet ligger i norra delen av Lomma och utgörs av en ca 600 meter lång kuststräcka.

läs mer
Övägen Malmö

Övägen Malmö

Projektet är beläget i Limhamn mellan Kalkbrottsgatan och Ön och omfattar ombyggnad av gator och park innehållande ny körbana, gång- och cykelbana, dagvattenledning, hållplatser och parkmark.

läs mer
Bro E4 Ljungby

Bro E4 Ljungby

Projektet består av nybyggnation av en bro på väg E4 över enskild väg. Bron är 22 meter lång och sträcker sig under hela E4:ans bredd. VBA är underentreprenör åt Barslund och består av enbart betongarbeten.

läs mer
Elinegård GC-tunnel och dagvattenmagasin

Elinegård GC-tunnel och dagvattenmagasin

Entreprenaden omfattade anläggning av en GC-tunnel under Annetorpsvägen med tillhörande anslutningar till befintliga och kommande gc-vägar i stadsmiljö. Vidare ingår ett dagvattenmagasin, pumpstation…

läs mer
FL 6 Revhusbassängen Ystad

FL 6 Revhusbassängen Ystad

Projektet omfattade bl.a. igenfyllning av den inre hamnbassängen i Revhusbassängen för att förlänga spontkajen i färjeläge 3 till Revhuskajen samt en fast ramp av armerad betong. På så vis kunde ett nytt färjeläge (Ro-Ro ramp) uppnås.

läs mer
Dragörkajen, etapp 3

Dragörkajen, etapp 3

Rivning av befintlig pir. Rivning och rensning av trä- och metall-skrot. Förstärkning av kaj. Ny kaj. Nya träbryggor runt befintlig kaj vid kontorshuset. Nya, platsgjutna ramper och trappor för att binda samman de olika marknivåerna. Trädäck i f d klaffgraven.

läs mer
Damm Ågatan, Svedala

Damm Ågatan, Svedala

Ny dagvattendamm för fördröjning och rening anlades åt Svedala kommun vid Ågatan. Entreprenaden utfördes som en utförandeentreprenad under våren 2017 med godkänd slutbesiktning 2017-06-28.

läs mer
Norcarb Invallning

Norcarb Invallning

Norcarb i Malmö Oljehamn renoverar sin anläggning för att förbättra säkerheten vid eventuella läckage olyckor. Äldre anläggning revs, marken arbeten utfördes och ny invallning gjöts. Arbetet kompletteras med rörarbeten och brunnar.
Projektet var en utförandeentreprenad.

läs mer