Byggherre: Lunds kommun
Entreprenadsumma: 27,2 Mkr
Utförandetid: Hösten 2017-2018
Godkänd slutbesiktning: 2018-11-29

 

Projektbeskrivning

Entreprenaden avsåg ombyggnation av Klostergatan till upphöjd kör- och gångbana och ombyggnad av anslutande gata framför Grand Hotell samt sträckan Nygatans förlängning. Torgytan byggdes om med nytt kommunikationsstråk, ny fontän, nytt beläggningsmaterial samt nya platser för uteservering. I entreprenaden ingick också kanalisation för nya ledningar, dagvatten och ny vattenledning för fontän och allmän utrustning och utsmyckning.

Projektet var en utförandeentreprenad.

Projektdata i urval

 

Gjutning av rundfontän med tillhörande pumpanläggning

Mönsterbeläggning i granit och brons blommor 51st

Naturstensmur 133m

Granittrappa

Asfaltbeläggning 480m2

Mönsterlagd smågatsten 2950m2

Naturstensplattor svenskgranit 1260m2

Betongmarkplattor 55m2

Kantsten av granit 664m

Storgatsten 175m

Tillsynsbrunn 1st

Rensbrunnar 5st

Dagvattenbrunn 16st

Nedstigningsbrunn 1st

Komplett belysningsanläggning

Kabelskydd 1650m

Perennyta 80m2

Buskar och häck yta 500m2

Träd 15 st

Prydnadsbuskar 129st

Lökväxter 32097st

Gräsytor/Rullgräs 1232m2