Byggherre: Lomma kommun  
Entreprenadsumma: 15 Mkr
Utförandetid:                 2022
Godkänd slutbesiktning:

 

Projektbeskrivning

Projektet är en totalentreprenad åt Lomma kommun och avser nybyggnad av brygga med badplattform samt rivning av befintlig brygga. Befintlig brygga och även den nya bryggan ska ansluta till befintligt kallbadhus och restaurang. Ny brygga görs kraftigare och högre än den befintliga för att möta framtida klimatförändringar samt bli mer tillgänglig för besökare. Arbetet ska utföras samtidigt som tillgängligheten inte begränsas för bad- och restauranggäster under sommarsäsongen.

Ny belysning i form av led-lister installeras i ny brygga på båda sidor i räcket samt ny belysning i form av lyktor ska installeras vid entréplattform och ute på badplattform. Förberedande arbeten för fiber i form av kanalisation samt en ny elkabel ska installeras i ny brygga. I projektet ingår markarbeten vid vändzon och landfäste för anpassning till entrén till bryggan.

 Långa bryggan helrenoverades senast 1992 och har, enligt senaste underhållrapporten, en begränsad återstående livslängd. Störst skador uppvisas på spontpålar under den yttre delen av bryggan samt spontpålar under badplattformen. Skadorna uppstår i första hand av nedbrytningsprocesser såsom korrosion i skvalpzonen samt isnötning. Överbyggnaden i trä påvisar rötskador.

Illustration: Structor Bro och Anläggning Malmö AB