Byggherre: Trelleborgs kommun
Entreprenadsumma: 7,83 Mkr
Utförandetid: 2017
Godkänd slutbesiktning: 2017-12-18

 

Projektbeskrivning

Arbetet bestod av förstärkning av befintliga kajkanter i Skåre hamn. Aktuella avsnitt var spontade med stålspont som var rostangripen i så hög grad att åtgärder var tvungna att vidtas.

Den befintliga stålspontens tekniska livslängd längs pirarmarnas insidor var förbrukad och pirkonstruktionerna behövde därför genomgå reparationsåtgärder.

Kajsträcka som åtgärdats är 170 lm.

 

Projektdata i urval

 

Konstruktionsarbete för ny kaj

Spontning ny kajlinje 170m, i vatten utanför befintlig kaj

Bakgjutning mellan ny spont och gammal kajkant

Undervattensgjutning

Bakåtförankring av ny kaj

Avtäckningsplåt för nya förtöjningar för båtar

Nya försyningspollare med vatten och ström för fritidsbåtar

VA-arbeten

El-arbeten