Byggherre: Malmö Stad 
Entreprenadsumma: 5,4 Mkr
Utförandetid: Hösten 2021
Godkänd slutbesiktning: 20220131

 

Projektbeskrivning

Entreprenaden omfattade en upprustning av den befintliga Poppeludden i Pildammsparken i Malmö.

Upprustningen tog utgångspunkt i platsens befintliga kvaliteter i form av siktstråk, karaktärsfulla träd och

rumslighet. Befintliga pelarpopplar togs ner och ersattes med nya men med ett färre antal och glesare

avstånd. Till platsen adderas även ny vegetation, trädäck, anlagda gångstråk i stenmjöl och

naturstenshällar och sittplatser av olika slag samt ny belysning.

 

Projektdata i urval

  • Nya gångstråk i stenmjöl och granithällar samt ny höjdsättning
  • Plantering av nya pelarpopplar och häckplantering
  • Förstärkning och upprusning av befintlig slänt mot dammen med ny höjdsättning
  • Anläggning av nya gräsytor med vårlöksplantering.
  • Anläggning av ett trädäck, trappor och ramp vid slänten mot dammen
  • Nya parkmöbler
  • Ny parkbelysning och specialframtagen pollarbelysning