Byggherre: Ystad kommun
Entreprenadsumma: 27,1 Mkr
Utförandetid: 2020 – 2021
Godkänd slutbesiktning: 2021-12-31

 

Projektbeskrivning

En anläggningsentreprenad avseende ombyggnad av ca 550 m av Surbrunnsvägen som ligger centralt i Ystad. Arbetena omfattade främst ombyggnad av gata med ny avsmalnad sektion, plantering av träd i skelettjord, anläggning av cykelväg och gångbanor utmed gatan. I entreprenaden utfördes också separering av spillvatten och dagvatten liksom ny vattenledning, fjärrvärme flyttades och nya anslutningar för dagvatten och spillvatten anlades.

Anbudssumman var 27,1 Mkr och entreprenadformen var utförandeentreprenad.

Arbetet startade hösten 2020 och avslutades december 2021.