Byggherre: Ystad kommun
Entreprenadsumma: 27,1 Mkr
Utförandetid: 2020 – 2021
Godkänd slutbesiktning:

 

Projektbeskrivning

En anläggningsentreprenad avseende ombyggnad av ca 550 m av Surbrunnsvägen som ligger centralt i Ystad. Arbetena omfattar främst ombyggnad av gata med ny avsmalnad sektion, plantering av träd i skelettjord, anläggning av cykelväg och gångbanor utmed gatan. I entreprenaden skall också separering av spillvatten och dagvatten utföras liksom ny vattenledning, fjärrvärme flyttas och nya anslutningar för dagvatten och spillvatten anläggas.

Anbudssumman är 27,1 Mkr och entreprenadformen är en utförandeentreprenad.

Arbetet startade hösten 2020 och ska vara klart i slutet av 2021.