Byggherre: Malmö stad
Entreprenadsumma: 12,76 Mkr
Utförandetid:

2018-06-12 – 2019-04-15

Godkänd slutbesiktning: 2019-07-01

 

Projektbeskrivning

Rivning av befintlig pir. Rivning och rensning av trä- och metallskrot. Förstärkning av kaj. Ny kaj. Nya träbryggor runt befintlig kaj vid kontorshuset. Nya platsgjutna ramper och trappor för att binda samman de olika marknivåerna. Trädäck i f.d. klaffgraven.

Projektdata

Ny bakåtförankrad stålspontkaj med sneda stag förankrade ner i kalkberget, alternativt med horisontella stag, betongpågjutning på spont ner till nivån -1,0 m, 2 st. infällda kajstegar samt räddningslina.

35 m spont slagen utanför befintlig kaj vid norra fiskehamnen, ca 12 m spont för ny utsiktsplats tvärs befintlig pir, ca 20m spont framför befintlig klaffgrav, anslutningar mot befintliga sponter

Betongramper samt stödmur och trappa vid norra fiskehamnen.

Brunnar och ledningar

Markarbeten

Nya träbryggor inklusive kajfront, trappa, kajringar för förtöjning och 2 st. bryggstegar utanför befintlig kajkonstruktion vid Dragörkajens kontorshus samt nytt trädäck framför och i befintlig klaffgrav.

Sträckan som ingår är:

ca 40 + 30 m träbryggor

ca 20 x 10 m2 trädäck

Betongpågjutning av befintlig spont ner till nivån -1.0m.

Undervattensgjutning

Svetsning och formning med dykare

Sponten är utförd för Malmö Sjöterminal och placerad längs Övägen.

Rivning av befintlig pir.

Befintlig spont kapas i nivå med befintlig botten.

Rivning och rensning av skrot i befintligt färjeläge.