Byggherre: Malmö Stad
Entreprenadsumma: 17,0 Mkr
Utförandetid: 2016-08 – 2017-10
Godkänd slutbesiktning: 2017-10-02

 

Projektbeskrivning

Entreprenaden omfattade anläggning av en GC-tunnel under Annetorpsvägen med tillhörande anslutningar till befintliga och kommande gc-vägar i stadsmiljö. Vidare ingår ett dagvattenmagasin, pumpstation, VA-arbeten, belysning, markarbeten, planteringar samt busshållsplats. VBA hade konstruktionsansvar för bron och pumpstationen

 

Projektdata i urval

 

1st GC Tunnel 240 m2 broyta + länkplattor

1st Pumpstation

Spontningsarbeten tillfälliga vid Ö brostöd på grund av omläggning 1200 mm betongledning intill brostöd.

Tillfälliga spontningsarbeten vid omhändertagande av befintliga kablar

Omlägging av spillvatten 800 m och dagvatten 1200 i drift.

Schakt för dagvatten magasin 6500 m3 Fyll 5000 m3

Schakt för bro och Gc väg 3500 m3

Btgrör diam1200mm 180 meter

V200 PE 100 m

V160 PE 40 m

PPrör S250-S200 200 m

Beläggning totalt 1800 m2

Planteringsarbeten

Saneringsarbeten miljöfarliga massor MKM – IFA